PROSÍM ZADEJTE VAŠE DATUM NAROZENÍ

Zapamtovat
Stiskem tlačítka VSTOUPIT potvrzujete podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů.

Pij s rozumem. Podmínky použití. Zásady ochrany osobních údajů. Zásady Cookie. Nutriční hodnoty. Jack Daniel’s, Old No. 7, Tennessee Honey, Tennessee Apple, Tennessee Fire a Gentleman Jack jsou registrované ochranné známky. ©2024 Jack Daniel's. Všechna práva vyhrazena. Pro více informací o zodpovědné konzumaci navštivte stránku pijsrozumem.cz a ourthinkingaboutdrinking.com Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Prosím, nesdílejte tento obsah s osobami mladšími 18 let.

Stáhnout pravidla ve formátu PDF

PRAVIDLA SOUTĚŽE

HRAJ O LÍSTKY PRO 2 OSOBY
NA ROCK FOR PEOPLE
V HODNOTĚ 7 380 Kč

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout úplné a jasné znění pravidel soutěže „Soutěž o lístky pro 2 osoby na festival Rock For People v hodnotě 7380 Kč“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je:

Brown-Forman Czechia, s. r. o., Klimentská 46, Praha 1, 110 00, IČ 61459640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28191 (dále jen „Pořadatel“). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Technickým správcem evidenčního systému soutěže pro ČR je: Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, IČ 24212491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189137 (dále jen „Organizátor“).

B. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 7.února 2024 0:01:00 hod. do 20. února 2024 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) ve všech obchodech společnosti Albert Česká republika, s.r.o. s označením Albert Hypermarket na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“). Celkem bude vylosováno čtyřicet (40) výherců z platných registrací.

Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu k soutěžícím s adresou bydliště a doručovací adresou na území České republiky.

C. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Tato soutěž se vztahuje na následující výrobky: Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 0,7l, Jack Daniel‘s Tennessee Honey 0,7 l, Jack Daniel‘s Tennessee Apple 0,7 l, Jack Daniel‘s Tennessee Fire 0,7 l, Gentleman Jack 0,7 l, Single Barrel 0,7 l, které jsou prodávány se souhlasem Pořadatele v jakémkoliv obchodě společnosti Albert Česká republika, s.r.o. s označením Albert Hypermarket na území České republiky (dále jen „Soutěžní výrobek“).

D. PODMÍNKY ÚČASTI:

1) Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

- věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

- doručovací adresa soutěžícího musí být v České republice a soutěžící musí být obyvatelem České republiky;

- soutěžící musí poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů;

- prokazatelně nakoupit alespoň jeden ze Soutěžních výrobků;

- souhlas s těmito Pravidly soutěže a jejich dodržování.

2) Do soutěže se soutěžící může zapojit jednou týdně během trvání soutěže, vždy však s novými soutěžními účtenkami (tj. s dalšími soutěžními účtenkami prokazující nákup soutěžního výrobku a obsahujícími datum nákupu a číslo účtenky). Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu po celou dobu trvání soutěže.

3) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, jakož i jim osoby blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „Vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeni osoby prodávající soutěžní výrobky, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude prokázáno, že se zúčastnili soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane některá z vyloučených osob, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

E. ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěžící se soutěže účastní následujícím způsobem:

1) nakoupí alespoň jednu lahev Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 0,7l, Jack Daniel‘s Tennessee Honey 0,7 l, Jack Daniel‘s Tennessee Apple 0,7 l, Jack Daniel‘s Tennessee Fire 0,7 l, Gentleman Jack 0,7 l, Single Barrel 0,7 l v jakémkoliv z obchodů společnosti Albert Česká republika, s.r.o. s označením Albert Hypermarket na území České republiky.

2) navštíví internetové stránky www.vyhrajsjackem.cz (dále jen „Soutěžní stránky“), kde provede registraci, a to tak, že do soutěžního formuláře umístěného na těchto soutěžních stránkách (dále jen „Soutěžní formulář“) zcela a pravdivě uvede:

- své jméno a příjmení,

- své datum narození,

- svou e-mailovou adresu,

- datum nákupu a číslo účtenky (pětimístný kód), tedy údaje, které jsou k nalezení na účtence z nákupu soutěžního výrobku (dále jen „hrací kód“).

Následně soutěžící potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů a odešle vyplněný soutěžní formulář Pořadateli soutěže prostřednictvím webových soutěžních stránek.

3) Okamžikem doručení platně a řádně vyplněného soutěžního formuláře v souladu s pravidly této soutěže je soutěžící platně přihlášen do soutěže. O zařazení do soutěže je soutěžící informován automaticky vygenerovanou zprávou, která se zobrazí po úspěšném odeslání soutěžního formuláře, vyplněného v souladu s pravidly soutěže.

4) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže a řádně a úplně vyplní registraci, tj. vyplní všechny požadované údaje, uvedou datum z účtenky v požadovaném formátu a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou součástí soutěže. Pokud přihláška soutěžícího neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena.

5) Výherce soutěže bude vybrán náhodným způsobem ze všech účastníků, jež se řádným způsobem zaregistrovali v soutěžním formuláři. Náhodný výběr bude probíhat prostřednictvím funkce „Randbetween“ a bude uskutečněno pod dohledem nezávislé osoby co nejdříve po uzávěrce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

6) Výherce budeme kontaktovat prostřednictvím emailu nejpozději 5 pracovních dní po náhodném výběru. Výherce soutěže bude požádán, aby se před odesláním ceny prokázal soutěžní účtenkou, jejíž soutěžní kód musí přesně odpovídat soutěžnímu kódu, který byl vyplněn do soutěžního formuláře. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat alternativní vítěze, pokud původního vítěze není možné ani po vynaložení přiměřeného úsilí kontaktovat nebo pokud původní vítěz přesvědčivě nedoloží svůj věk. Jméno výherce bude zveřejněno na webových stránkách www.vyhrajsjackem.cz.

7) Účastník soutěže si musí uschovat účtenku prokazující nákup soutěžního výrobku. Datum na účtence musí předcházet nebo být shodné s datem doručení soutěžní zprávy do evidenčního systému technického správce.

8) Výhra propadá v případě, že nebude dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení pravidel ze strany výherce.

9) Výherce je povinen přihlásit se k výhře a poskytnout Pořadateli soutěže adresu pro doručení výhry do 14 dnů od vyhlášení výherců. Pokud se výherce k výhře nepřihlásí do 14 dnů či neposkytne adresu pro doručení, výhra propadá a Pořadatel má právo vybrat náhradního výherce.

10) Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo vyměnit za jiné zboží.

11) Ze soutěže jsou vyloučeny hrací kódy doručené Pořadateli v jiném než předepsaném tvaru, hrací kódy neúplné, smyšlené, opakující se hrací kódy a hrací kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům. Po zaslání 20 neregulérních hracích kódů webového formuláře bude přijímání hracích kódů od daného soutěžícího zastaveno blokací IP adresy.

12) Pořadatel a Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky www.vyhrajsjackem.cz, na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici soutěžní formulář.

13) Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní zprávy z webového soutěžního formuláře. Platnou soutěžní zprávou se rozumí taková zpráva, která byla vygenerována technickým správcem. Pořadatel a technický správce soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních zpráv.

F. VÝHRA V SOUTĚŽI:

1) Hlavní výhrou v soutěži jsou dva lístky na festival Rock For People v hodnotě 7 380 Kč vč. DPH. Do soutěže je zařazeno celkem 20 ks hlavní výhry v celkové hodnotě 147 600 CZK vč. DPH. Všechny lístky je nutné využít v souladu s podmínkami lístků Rock For People.

2) Výherce nehradí žádnou daň z výher.

3) Výhry budou expedovány nejpozději do 1 měsíce od uplatnění platného nároku na výhru. Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené podmínky, nárok na výhru zaniká.

4) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

5) Pořadatel neodpovídá za plnění dodání třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.

6) Výhra je nepřenosná a nevratná

G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Berete na vědomí, že společnost Brown-Forman Corporation (BROWN-FORMAN) a další společnosti ze skupiny BROWN-FORMAN (podrobné informace o nichž jsou k dispozici na vyžádání) nebo zástupci, partneři nebo držitelé licence společnosti BROWN-FORMAN budou nakládat s vašimi osobními údaji v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti BROWN-FORMAN https://legal.brownforman.com/privacy-policy/czechia, pro legitimní obchodní účely, jako je poskytování personalizovaných služeb a obsahu, analýza a zvážení způsobů zlepšení našich služeb a produktů, a reakce na vaše požadavky. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do kterékoli země, kde společnosti skupiny BROWN-FORMAN nebo naši poskytovatelé služeb disponují zařízením, a vaše osobní informace budou uchovány v souladu s platnými zákony. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat další zprávy od skupiny BROWN-FORMAN a budete si přát, abyste z její databáze byli odstraněni, nebo pokud chcete upravit své údaje nebo změnit způsob, jakým od nás dostáváte zprávy, napište nám na: privacy@b-f.com.

H. OSTATNÍ PODMÍNKY

1) Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.

2) Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

3) Pořadatel a Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani Provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

4) Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

5) Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.vyhrajsjackem.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

6) Účastí v soutěži není soutěžící motivován či nucen k přímé konzumaci nebo spotřebě alkoholických nápojů.

V Praze dne: 9. 1. 2024

pijsrozumem.cz

Gentleman Jack, Jack Daniel's, Jack Daniel's Tennessee Apple, Old No.7, Tennessee Fire, a Tennessee Honey jsou registrované ochranné známky.
©2024 Jack Daniel's. Všechna práva vyhrazena.